Vad är psykisk hälsa?

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga. Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp och omfattar både god psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Begreppet kan vara svårt att förklara men kortfattat handlar det om hur vi mår och trivs med livet, men också vår förmåga att klara livets upp- och nedgångar.

Att ha en god psykologisk hälsa och psykiskt välbefinnande används för att beskriva de positiva dimensionerna av psykisk hälsa. Det handlar då inte enbart om frånvaro av sjukdom eller besvär, utan om ett tillstånd som har ett värde i sig och omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Mer konkret handlar det om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredsställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin intre potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka. En god psykisk hälsa är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter men det är också en tillgång för samhället ur en social och ekonomisk synvinkel.

Idag uppmärksammar vi suicidpreventiva dagen

Tillsätt haverikommission vid självmord

Idag är det suicidpreventiva dagen. Att begå självmord är den yttersta handlingen vid allvarlig psykisk ohälsa och drabbar inte bara offret själv utan är dessutom en tragedi för anhöriga och vänner. Ett självmord skapar ofta skuldkänslor och är något som efterlevande bär med sig hela livet och som förändrar alla dagar framöver. Att motverka självmord handlar väldigt mycket om att arbeta förebyggande. Oftast skapas suicidtankar efter en längre tids psykisk ohälsa. Därför har vi möjligheter att mycket tidigare upptäcka personer som mår dåligt och sätta in stöd och hjälp. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa men ännu svårare att beröra självmordstankar. Ofta undviker vi dessa jobbiga ämnen som dessa eftersom det fortfarande finns mycket fördomar kring psykisk ohälsa. Som medmänniska kan du ändå observera och iaktta, ställa frågor men framför allt lyssna. Backa inte undan om du får förtroendet från en människa. Lyssna istället och visa att du bryr dig – det klarar vi alla!

Suicidprevention handlar både om hälso- och sjukvård och effektiva behandlingsformer till exempel inom psykiatrin men en stor del av de personer som begår självmord har aldrig haft kontakt med vare sig psykiatri eller hälso- och sjukvård i övrigt. Det gäller oftast oss män som hellre biter ihop och kämpar på istället för att öppna upp oss för hjälp och stöd. Omgivningen upptäcker oftast inga varningssignaler förrän efteråt när allt är för sent.

Oavsett hur framgångsrikt det förebyggande arbetet kommer att bli så kommer vi dess värre, trots politiska nollvisioner, att få uppleva självmord. På samma sätt som att man efter en flygolycka tillsätter en haverikommission så måste samhället tillsätta en egen haverikommission vid ett tragiskt självmord. Vi lär aldrig hitta någon ”svart låda”, som registrerat vad som hänt in i minsta detalj, men om de myndigheter som varit inblandade kring en person som begått självmord kan mötas så kan vi lära inför framtiden. Man kan då tillsammans analysera, om något och i så fall vad, som inte fungerat. Det kan handla om skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsplats men inte minst anhöriga. Inget av detta ska ske för att skuldbelägga och hitta syndabockar utan bara för att kunna lära och kunna rätta till eventuella brister man upptäckt. Då visar vi att vi alla tar det suicidpreventiva arbetet på allvar.
/Pierre Edström


Text Av Pierre Edström
Foto: Louise Andersson

Den psykiska ohälsan

Den psykiska ohälsan är ett problem för hela samhället
I spåren av coronapandemin kommer nya larmsignaler om den växande psykiska ohälsan, Redan förra hösten, det vill säga före Covid 19, konstaterade pensionsbolaget Skandia att den psykiska ohälsan är orsak till varannan sjukskrivningsdag och att samhällskostnaderna för det beräknas till 64 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att hela verksamheten för hälso- och sjukvård, psykiatri, tandvård, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor i Region Kalmar län uppgår till drygt 9 miljarder kronor.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa oavsett ålder, kön, bostadsort och samhällsklass men det drabbar oftare personer med knappa resurser, arbetslöshet och långa sjukskrivningar. Det finns också en tydlig koppling mellan fysisk och psykisk ohälsa. Har man rena fysiska och medicinska åkommor så leder detta ofta till psykisk ohälsa och vice versa. Kropp och själ hör ihop! Därför måste mer av vår hälso- och sjukvård utgå från ett helhetsperspektiv för att vård och behandling ska lyckas.

Viktigt är ändå att i tid upptäcka människor med psykisk ohälsa och snabbt kunna erbjuda stöd och hjälp. Det kan handla om en person som känner nedstämdhet, oro, rastlöshet, stress och kanske har sömnproblem. Ofta handlar det egentligen om vanliga vardagsproblem men det blir de värre kan det leda till större bekymmer och livskriser med till exempel ångest och utmattningsdepressioner som resultat. Vems är då ansvaret för att ta itu med detta enorma samhällsproblem? Det går inte att peka ut någon enskild aktör vilket ju skulle göra åtgärderna lättare att sätta in. Det är istället hela samhällets – släkt och vänners, skolans, arbetsplatsens eller den förenings du tillhör. Det handlar om tidiga insatser och åtgärder men ibland kanske bara om att det finns en medmänniska som lyssnar och förstår. Vi måste lära oss tala om psykisk ohälsa. Det är svårt jag vet. Att man är förkyld eller har ont i knät är lätt att säga till grannen hemma men kanske inte att man känner sig orolig eller nedstämd. Istället håller kan sig undan, sätter på sig masken och hanterar problemen på sitt eget sätt.

Hur mycket ansvar har våra arbetsplatser och arbetsgivare? Som jag skrivit tidigare är det svårt att skilja på kropp och själ. Lika svårt är det att se orsakerna till psykisk ohälsa. Skapas de hemma eller på jobbet eller finns det andra orsaker. Inget går att se isolerat från det andra. Det enda vi vet är att vi tar problemen med oss och att de finns i den ryggsäck var vi än går och som riskerar att bli allt tyngre och vi inte får hjälp. Som arbetsgivare är det viktigt att ha ett öppet klimat där medarbetaren vågar öppna upp sig och berätta. Det är också viktigt att utbilda arbetsplatserna för att man där tidigt kunna se signaler på ohälsa i form av att man kanske blir tystlåten, drar sig undan eller lätt blir irriterad vid pressade situationer. Sätten att uttrycka psykisk ohälsa är många och individuella och många visar det inte alls genom att hålla masken och se glada ut eller skämta, kanske rent av mer än vanligt. Jag skulle vilja skapa ett ökat medvetande på våra arbetsplatser där man blir bättre på att se och stötta vid psykisk ohälsa. På samma sätt som det sitter en förstahjälpentavla med plåster, förband och sårrengöringsmedel ska arbetsgivarna även kunna erbjuda en verktygslåda för att kunna hantera andra problem. Genom att erbjuda en god social arbetsmiljö så blir man en bra arbetsgivare och då finns det bara vinnare.

Pierre Edström

 

Lyssna på kroppen

LYSSNA PÅ KROPPEN – UNDVIK ONYTTIG STRESS

Vårt mentala tillstånd avgör vilka hormoner som utsöndras i våra kroppar. Hormoner som är viktigt för vårt välbefinnande av de goda, och felaktiga kan vara ödesdigra.
Först och främst är det viktigt att skilja på stress och stressreaktioner. Det är våra reaktioner på stress som är problemet. Inte stressen i sig.
Det som är stressande för en person, kanske kan vara stimulans för en annan person. Vi kan bli lika stressade av att ha för lite att göra som för mycket.

Stressiga perioder kan vara positiva för kropp och knopp, även om det är en utmaning. Det kan stimulera livsgnistan och göra oss mer levande.
Den negativa stressen däremot, den vi bör undvika. Stressen som ger en förlorande känsla. Jag klarar inte, jag hinner inte, orkar inte. En känsla av otillräcklighet.
Detta är förödande om det pågår under en längre tid. Negativ stress försämrar så mycket i våra kroppar även immunförsvaret.

Lyssna på kroppen….
Vår kropp ger oss signaler hela tiden och vi behöver lära oss att lyssna på den, lära oss att känna brytpunkten mellan lust och olust och våga erkänna för oss själva när det inte längre känns roligt. Kanske är det bara återhämtning som behövs eller kanske har jag kommit till en punkt där det är fråga om att gå vidare i min utveckling. Jag har helt enkelt inte längre lust att utföra denna uppgiften längre, man behöver förnya. Tyvärr har vi lärt oss att ”kämpa på” och ”bita ihop” och därför tar vi kanske i ännu mer istället för att fylla på med positiv energi. Där kan kroppen lura oss i ”att vara hjälpsam”. Här kan det börja gå riktigt illa. Kroppen börjar utsöndra hormon som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att hjälpa oss att orka. Vi märker inte att kroppen går på högre varv. Vi orkar ju. Kroppen vänjer sig vid de högre halterna av stresshormon och hela systemet blir överhettat. Nu kan det bli svårt att varva ner, kroppen och sinnet har blivit rastlöst att det är plågsamt och omöjligt att sitta still och göra ingenting. Man måste ha aktiviteter hela tiden. Många som är i det här stadiet inser inte att det är fara för deras liv, att den stora risken är att de kan klappa ihop, för en dag tar energin slut. MAN FALLER IHOP, MAN GRÅTER OCH FÖRMÅR INGENTING. Man når den berömda väggen, som i det här läget bokstavligt kan kännas som en vägg, man slår så hårt emot att det är svårt att resa sig igen. Man kan bli liggandes med sin oro och ångest för evigt om man inte är rädd om sig. Dessutom utveckla en kronisk trötthet. Med en känsla av att ingenting i kroppen fungerar längre. Ett hopplöst liv.

Att utveckla en livsstil som passar oss själva kan vara en utmaning och även att bibehålla. Det är färskvara som allt och man måste ständigt lyssna på kroppens signaler. Hellre få kroppen att sända ut ”gladhormoner” som endorfiner, serotonin och dopamin. Gör mer av det vi mår bra av och hitta en balans. Ibland kan vi vara tvungna att säga nej till saker vi tycker om.

Lyssna på kroppen!
Tips: Lär dig att lyssna inåt, dvs vad kroppen behöver genom medvetenhet, andning är det viktigaste, finns mängder med andningsövningar varav vi har gett några och kommer att ge fler framöver.
#hälsainifrånochut

Optimister lever längre

OPTIMISTER LEVER LÄNGRE

Man kan lära sig att bli mer optimistisk! Hjärnan är anpassningsbar, som en muskel kan den tränas och bli starkare. Studier i neurovetenskap visar att med träning kan vår hjärna tänka på nya sätt, vilket innebär att ja, vem som helst kan bli en optimism.

Optimism är vad världen behöver i tider när livet ställs på sin spets på grund av diverse kriser, ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga. Utmaningar som inte går att ignorera vilket leder till lidande över hela jorden. Positiva sociala band påverkar vår hälsa, hur lyckliga vi känner oss och våra prestationer. Människor med starka band har färre problem med ångest och depressioner. De har även större självförtroende och är mer empatiska, mer tillitsfulla och samarbetsvilliga.

Marie Forleo har skrivit boken “Allt går att lösa”, där hon beskriver sin egna mors barndom som bestod av en uppväxt med missbrukande föräldrar. En knaper ekonomisk uppväxt där modern hela tiden bevisade att med optimism och med tankesättet “Allt går att lösa” kommer man långt. Marie blev själv hjälpt av detta tankesätt till att få jobb många bara drömmer om. Dessutom flera uppnådda mål genom att ha en mer optimistisk syn på livet. Forskning visar att det är 42 % större chans att nå sina mål om man skriver ner dem. Så förutom detta tips blir det även boken “Allt går att lösa”.

Energispara

ENERGISPARA – Bli mer medveten

Att lägga energi på det man vill ha och inte slösa på sådant man vill undvika kan för många vara en konst. Det handlar om att vara medveten och fokusera rätt!
Kan du göra något åt situationen eller ligger det utanför din kontroll? Vill du spara på din egen energi, välj att lägga fokus där du kan påverka. Det vi kan påverka är oftast inom oss själva och hur vi väljer att agera i varje given situation. Vill vi kontrollera eller förändra situationer, personer eller den omvärld vi har omkring oss? Hur ofta fungerar det? Hur mycket energi får vi lägga på det?

Oftast är det vår relation till situationen och hur vi väljer att förhålla oss till den som är det enda som behöver förändras. I vissa fall är det saker i vår omgivning som behöver förändras. Vi kan då välja att lämna situationen om vi inte väljer att lägga kraft på att förändra den. Det fiffiga är att när man bestämmer sig för att välja hur man agerar i en situation eller ett möte med en viss person, det är då som situationen och personen förändras! Kan det vara såhär lätt? Åtminstone kommer du att uppleva det så. Har du varit med om att du upplever en viss person har förändrats? Personen i fråga upplever inte att denna har förändrats, ingen annan upplever det heller, förutom du! Då är det ditt val eller din utveckling som gör att upplevelsen av samma person upplevs annorlunda.

Exempelvis en bekant som du tycker är jobbig. Du upplever att hon, varje gång ni ses, klagar på saker om sitt jobb, på jobbiga kollegor, en dålig chef, dåliga arbetstider, klagolistan är lång.
Varje gång du möter henne vet du att hon kommer att beklaga sig över sitt dåliga jobb. Du blir riktig irriterad och försöker göra samtalen så korta som möjligt. Skulle du välja att byta förhållningssätt till din bekanta genom att bara notera vad hon säger utan att värdera kommer du att upptäcka att du slutar irritera dig på henne. Du kanske till och med upptäcker att hon inte klagar lika mycket längre. Vad är det som har hänt? Är det din inställning som gör att du inte reagerar likadant längre? Är det din nya inställning som inte längre lockar fram de sidorna hos henne när ni möts? Eller kanske båda två samverkar på ett spännande sätt?
Oavsett vilket så lägger du mindre energi på att bli irriterad över småsaker och ditt humör är bättre. Genom att välja något annat.

Varför tar vi upp det här på en sida som handlar om att förebygga psykisk ohälsa? Därför att det är just vad det handlar om. Inställningen till livet. Att lägga energi på rätt ställen, att vara medveten om hur vi väljer att spara och lägga energi på rätt saker. Dessutom förhållningssätt till andra människor, att vi kan påverka oss själva mer än andra men också vara att bli bättre förebilder som inte klagar och väcka andras ”klago-känslor”.

TIPS: Prova något nytt!

Genom att träna på att förändra sig i små steg tränar man på att förändra sig i de större besluten i livet. Att bli mer sann mot sig själv.

– Sätter du dig alltid vid samma plats hemma vid frukost/middagsbordet? Testa att ändra om, se reaktionerna hos övriga, det här kan vara riktigt roligt.
– Vilken sko tar du på och knyter först när du ska ut på joggingrundan? Troligen har du en rutin och gör samma sak utan att tänka på det, testa att ta på den andra skon först nästa gång….
-Tvättar du håret först eller kroppen? Testa att göra tvärtom.
-Tar du samma väg på jogging eller promenaden? Testa att ta en helt annan väg en den/de du brukar. Omväxling förnöjer…
-Bäddar du sängen varje morgon, om du redan gör det, gör det nu medvetet, tänk hur du bäddar, gör annorlunda nästa gång.
-Hur gör du när du kommer hem, lägger du nycklarna på samma ställe det första du gör och sedan hänger du upp jackan? Gör tvärtom (och kom ihåg var du lägger nycklarna om du väljer att ändra ställe).

Det finns så många sätt att göra förändringar och man kan ha roligt längs vägen. Det är spännande.

Välkommen till första dagen på resten av ditt liv, fullt av spännande överraskningar, massa energi eftersom du nu kommer att börja spara energi.
Grattis. Livet är här och nu, skall levas och livet är underbart.

Håll kroppen i balans

HÄLSA INIFRÅN OCH UT! HÅLL KROPPEN I BALANS.

Man kan ha en hur vältränad kropp som helst, se stark och frisk ut, men ändå inte må bra. Det gäller att hitta en balans mellan det fysiska och psykiska. Hälsa inifrån och ut!
Att träna är oftast mycket bra och att rekommendera. Men ibland är det inte ett tufft träningspass man behöver. Det kan vara korta långsamma promenader. Längre promenader, något mer ansträngande, en cykeltur. Ibland säger kroppen ifrån och då behöver vi lyssna på den. Ibland kan en lugn avkopplande stund hemma i soffan vara precis det kroppen behöver, stretchövningar på vardagsrumsgolvet.

Människor som jobbar med psykisk och fysisk hälsa kan själva behöva jobba med sin balans, det är inte alls ovanligt.
Vi alla människor behöver tänka på hur vi hittar den där balansen och hålla den i schack.

En PT eller psykolog har olika metoder för att hjälpa människor att må bra, men de sitter inte med din historia och din inre resa. En PT kan uppmuntra och ge stöd i din träning, en psykolog kan uppmuntra dig att jobba med dig själv och ge dig verktygen för att ta fram de där egna svaren som du bär på själv. Svar som kan vara lättare att hitta när man är i balans.

Det är viktigt att man kommer ner i varv emellanåt och återhämtar kroppen. Olika andningsövningar är ett bra tips på att komma ner i varv. Finns mängder med andningsövningar på nätet bland annat medvetenandning.se

 

Att ta sig tillbaka efter en utbrändhet


ATT TA SIG TILLBAKA EFTER EN UTBRÄNDHET, UTMATTNING ELLER DEPRESSION – FOKUS PÅ ÅTERHÄMTNING

Att återhämta sig efter en utmattning kan ta tid. Flera månader, ja flera år och vissa upplever att de aldrig tar sig tillbaka. Men det går. Att återhämta sig är livsviktigt för alla. Även de som inte mött den berömda väggen behöver återhämtning. Ja, alla människor. Tränar man hårt behöver man återhämta sig efter träningspass. Oavsett om det handlar om motionsträning eller landslagsutövare på elitnivå.

Man måste låta en återhämtning ta tid och har man inte tränat på det tidigare är det dags, ACCEPTANS. Javisst är det så! Vi människor skulle ha lättare att ta oss igenom svårigheter om vi ständigt tränade på just acceptans. I många olika situationer i livet spelar acceptans en stor roll.
Har vi låtit våra kroppar vara ständigt uppe i varv under antal dagar, månader kanske till och med år, är det inte underligt att kroppen säger ifrån. Dags att acceptera att det är dags att börja med ÅTERHÄMTNING. Först acceptera läget man befinner sig i. Sedan lägga all fokus på återhämtning och att ta sig ”tillbaka”.

Att vara nere på botten kan te sig på olika sätt, tex:

Gråtattacker utan att veta varför…
En trötthet som inte liknade något annat, mer död än levande, ingen ork, ingen livsglädje.  
En glömska som inte liknar något annat.
En känsla av att vara dum i huvudet.
Ingen livslust.

Att umgås med vänner, inte en chans. Några få minuter kan kännas som en hel evighet.
Man vill bara tillbaka till sängen, eller
soffan för att sova, åtminstone blunda. 
Man orkar inte leva, vissa vill inte leva, andra vill leva men orkar inte.

Att få en diagnos utmattningsdepression kan vara svårt att förstå, än mindre acceptera. Efter Acceptans kommer MÅL.
Mål som i att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål. Mål som i drömmar går alldeles utmärkt men det är viktigast med realistiska mål. Mål som man kan klara av som är så viktigt för självförtroendet till en fortsatt utveckling framåt. Har man svårt att sätta upp mål, kan man ta hjälp.

Återhämtning kan ta tid, om man är fullständigt slut i kropp som knopp och kanske till och med fått en diagnos som utmattning eller depression.
Det behöver inte ta lång tid förrän det sker förändringar. Vissa behöver också modet. Det kan vara läskigt och obehagligt att ta sig över vissa ”trösklar” och man vill ta genvägar. Genvägar kan vara bra och smarta så länge det inte gör att vi undviker situationer vi ändå kommer att behöva möta och utsätta oss för framöver. Det finns många trösklar att ta sig över när man varit utmattad, en tröskel som just är en tröskel när man är frisk kan kännas som ett omänskligt hinder när man inte har någon ork.

Det finns ofta en bakomliggande rädsla som gör att vi inte vågar. Rädsla för att det återigen ska göra ont. För ont gör det. Ont så ända in i själen och oftast ter det sig i både yttre och inre kännedom. Man kan få kroppsliga men av att gå in i väggen. En del får livshotande sjukdomar. Och detta är inte konstigt med tanke på att ett av våra viktigaste organ, hjärnan tar stryk. Den blir överhettad, överbelastad och ja, den har ju liksom på ett sätt brunnit. Inte undra på att allt i kroppen tar stryk.

Är du oändligt trött i både knopp och kropp så är det dags att agera. Agera innan hela du förvandlas till en zombie, levandedöd. Kanske känner du redan att du är där. 
Ta hjälp om du inte kommer ur tröttheten. Tröttheten kan ta livet av oss människor. Ta hjälp om du inte reder ut det själv. Det finns mängder med återhämtningsstrategier. 
Att ta hand om sig själv borde vara lika självklart som att borsta tänderna.

Återhämtningsstrategier kan vara:

– Vila
– Promenader
– Meditation
– Yoga
– Mindfulness
– Umgås med barnen
– Läsa en bok  (undvika skärmtid)
– Umgås med vänner (vänner som vill och önskar en väl, som ger energi, eller låter en bara ”vara” och befinna sig i nuet utan fördomar, som hellre lyssnar än pratar). 
– ANDNINGSÖVNINGAR
– Teater
– Lyssna på musik

 

Ha tålamod – det kommer ta tid om du varit nere på botten.
Om du vill lära dig mer om hur man förebygger och motverkar psykisk ohälsa och bli en första hjälpare till psykisk hälsa, kontakta oss för mer information.

Humor och skratt

HUMOR OCH SKRATT – ETT GOTT SKRATT FÖRLÄNGER LIVET

Kan ett gott skratt förlänga livet?
Ja, så är det faktiskt. Vetenskapliga studier visar att humor lindrar effekten av stressiga situationer, samt motverkar både depression och ångest. Visst är det fantastiskt?

Vi på YourMinds arbetar för att motverka psykisk ohälsa i samhället. Vi kommer dela med oss av tips och råd som motverkar både stress, ångest liksom depression och andra psykiska besvär. Först ut blir tipset HUMOR. Visst är det fantastiskt, att skratt och humor faktiskt kan göra livet om inte längre för alla men minska risken för det som orsakar flest sjukskrivningar i Sverige idag, nämligen ångest och depression!
Tjugo sekunders hjärtligt skrattande motsvarar ca tre minuters ansträngande cykling. Att skratta sätter fart på hjärta, lungor och nervsystem. Skratt leder till muskelvibrationer som ger upphov till djup avslappning.
Så varsågoda, tips nr 1, helt gratis; skratta mera!

ÖVNING
Tänk dig in i en rolig händelse som du har varit med om. En händelse som har inträffat i ditt liv, en komedi du har sett, en rolig bok eller något på tv, ett skämt någon har dragit där ni har skrattat eller något annat humoristiskt som fått dig att skratta. Försök återuppleva detta minne och hur du då skrattade. Tänk på denna humorfyllda händelse under några minuter och se vad som inträffar.

Ett Gott Skratt Förlänger Livet